Introductie

In 2021 heeft de gemeente Gouda het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Hierin zijn verschillende maatregelen beschreven die een betere verkeerssituatie als doel hebben. De maatregelen worden uitgevoerd van 2022 tot en met 2042. Deze 20 jaar is verdeeld in kleinere delen van circa 5 jaar. Deze zijn tranches genoemd. Na iedere tranche vindt evaluatie plaats. Monitoring vindt jaarlijks plaats. Dan kan het uitvoeringsprogramma van het VCP bijgesteld worden.

Als onderdeel op het VCP stelt de gemeente Gouda voor de verschillende wijken wijkmobiliteitsplannen op. Ook voor Korte Akkeren is in 2022 een wijkmobiliteitsplan opgesteld. In het kort gaat het om:

  • Een uitwerking van de projecten uit het VCP in meer detail naar het niveau van de wijk. Wat betekent het VCP en de projecten die daarbinnen benoemd zijn concreet voor de wijk, de bewoners en andere gebruikers?

  • Een inventarisatie van kansen en wensen binnen de wijk. Met dit overzicht zoeken we naar een koppeling met de projecten uit het VCP en andere projecten in de wijk. Bijvoorbeeld bij het onderhoud aan riolering kan de straat opnieuw ingericht worden om zo meer ruimte voor voetgangers of fietsers te maken, als blijkt dat die wens er is. Mogelijk leidt dit ook tot een aantal separate projecten

  • In dit WMP zijn diverse maatregelen opgenomen. De maatregelen lopen tot en met 2042 en gaan mee in de monitoring en evaluatie van het VCP.

Het wijkmobiliteitsplan gaat over Korte Akkeren, Kromme Gouwe en Hollandse IJssel. In onderstaande kaart staat het gebied weergeven.