Parkeren

Bij groot onderhoud van straten in de wijk worden duidelijke parkeervakken aangelegd (bijvoorbeeld door een andere kleur bestrating dan de rijbaan). Vervolgens is het instellen van een parkeerverbodzone mogelijk. Hiermee is duidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden (alleen in de vakken) en is handhaving beter mogelijk. Voor het instellen van parkeerregulering (zie punten hieronder) is deze inrichting noodzakelijk.

  • We willen de schaarse openbare ruimte, die van ons allemaal is, zo eerlijk mogelijk verdelen over de functies die in een leefbare woonwijk nodig zijn. Denk aan groen voor onder andere het voorkomen van hittestres, speelplekken voor kinderen, huisvuilverzamelpunten, straten, fietsverbindingen en parkeerplaatsen. Er worden parkeerknelpunten in de wijk ervaren door onder andere toenemend autobezit, grotere auto’s en geparkeerde bedrijfsbusjes voor ramen in de van oudsher smalle straten in de wijk Korte Akkeren. De openbare ruimte kon niet meegroeien met de toename van het verkeer. Alleen het instellen van eenrichtingsverkeer is onvoldoende om het ruimtegebruik van voertuigen op de openbare ruimte in Korte Akkeren te verminderen. De parkeerdruk in de wijk zal verder toenemen met de voorgestelde plannen voor het autoluw maken van de Binnenstad. Om de schaarse openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten willen we parkeerregulering (betaald parkeren en vergunning parkeren) invoeren in de hele wijk.

  • Voor het invoeren van parkeerregulering worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1 is het uitvoeren van een parkeerdrukmeting. Stap 2 is het op basis van de parkeerdrukmeting opstellen van scenario’s voor parkeerregulering (variatie in tarieven en tijden). Het streven is om de kosten voor bewoners en bezoekers zo laag mogelijk te houden. Stap 3 is om de scenario’s in een peiling voor te leggen aan de bewoners en ondernemers in de wijk. Hierbij worden de voordelen (zie hieronder) en nadelen (kosten) voor de bewoners benoemd. Stap 4 is het invoeren van de parkeerregulering op basis van het scenario met het meeste draagvlak:

    • Er zijn veel klachten over parkeren in dit deel van de wijk. Een parkeerdrukmeting kan dit objectiveren. Als de parkeerdruk meer dan 85% is, dan is dit een reden voor parkeerregulering.

    • Een andere reden is dat parkeerregulering het aantal auto’s van bewoners kan verminderen. Minder geparkeerde auto’s zorgt voor meer verkeersveiligheid en een fraaiere aanblik van de wijk. Bovendien kan hittestress worden tegengegaan als er meer ruimte komt voor groen. Door het verbeteren van fietsvoorzieningen (zie andere maatregelen en projecten) en de nabijheid van het station zijn er aantrekkelijke alternatieven voor de auto.

  • De zogenaamde bedrijfsbussen leiden tot extra parkeeroverlast en zicht-gerelateerde knelpunten. Opzetten van een pilot met een parkeerterrein in de wijk, specifiek voor bedrijfsbussen. Hierbij specifiek aandacht voor veiligheid. Een geschikt terrein nog te bepalen. Dit kan een (deel van een) bestaand parkeerterrein zijn, bijvoorbeeld ten noorden van de Herenstraat. Er komt één pilot, kan ook in Kort Haarlem. Dus er is keuze uit twee wijken voor één pilot.

Onderzoeksgebied gereguleerd parkeren in Korte Akkeren