Kaders wijkmobiliteitsplan

Het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren is een nadere uitwerking van het verkeerscirculatieplan. Het VCP met daarin de wensbeelden en de diverse projecten is daarmee een belangrijk kader. Dit geldt ook voor andere al geplande projecten in de wijk. Deze kaders worden hieronder weergegeven.

Wensbeelden (gewenste routes) uit VCP, per modaliteit

In het VCP zijn voor verschillende vervoerswijzen wensbeelden opgesteld met daarin de gewenste routes voor de verschillende modaliteiten. Hieronder zijn deze netwerken weergegeven, waarbij is ingezoomd op de wijk Korte Akkeren.

Wensbeeld fiets (VCP Gouda)

In het wensbeeld fiets  zijn de belangrijkste routes voor de fietsers door Gouda aangegeven. De zwarte lijnen zijn de hoofdroutes die de belangrijkste functies (zoals stations, centrum, scholen) verbinden met de verschillende wijken. De lichtblauwe lijnen geven de stedelijke fietsroutes binnen de wijken aan, zodat een fijnmazig netwerk ontstaat met directe routes voor de fietsers.

De blauwe cirkels zijn indicatieve locaties voor een wijk-hub.

Wensbeeld voetganger (VCP Gouda)

In het wensbeeld voetganger zijn verschillende milieu's aangewezen voor de voetganger. Het centrum van Gouda is een A-milieu waar de voetganger als hoofdgebruiker centraal staat. Korte Akkeren is grotendeels B- en C-milieu waar een basiskwaliteit moet zijn voor de voetganger.

Met de pijlen zijn de bijzondere wandelroutes en oversteeklocaties weergegeven. Voor Korte Akkeren zijn de belangrijkste verbindingen de wandelroute tussen de Goudkade en het Ruige Weteringpad en de verbindingen bij de Schielandse Hoge Zeedijk.

Wensbeeld openbaar vervoer (VCP Gouda)

In het wensbeeld openbaar vervoer zijn de routes van de trein en bus in Gouda weergegeven. Korte Akkeren ligt op korte afstand van het hoofdstation Gouda. Daarnaast lopen er twee busroutes door de wijk. De belangrijkste route gaat via de Koningin Wilhelminaweg en Reigerstraat/Lazaruskade/Wachtelstraat. Daarnaast rijdt er ook een bus aan de zuidzijde van de wijk, via de Rotterdamseweg.

Het rood omcirkelde punt is een transfer-hub (indicatief). Deze locatie valt samen met de wijk-hub in het fietsnetwerk.

Wensbeeld auto (VCP Gouda)
Toegestane snelheid op de belangrijkste wegen conform het wensbeeld auto (VCP)

In het wensbeeld voor de auto heeft Gouda opgenomen dat de auto zoveel mogelijk via de rondwegen wordt afgewikkeld. Het centrum van Gouda wordt autoluw gemaakt.

Voor diverse wegen daar omheen wordt ingezet op een herinrichting als GOW30. Voor Korte Akkeren gaat het om de Koningin Wilhelminaweg, Reigerstraat/ Lazaruskade/ Wachtelstraat. Er dus zijn geen doorgaande routes voor gemotoriseerd verkeer door de wijk.

Doorgaand verkeer wordt gefaciliteerd via de N207

Toelichting inrichting GOW30

In de bovenstaande figuur is een toelichting gegeven wat de uitgangspunten in het wegontwerp voor de gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur (GOW 30) in Gouda zijn. De belangrijkste doelstelling achter het invoeren van de GOW30 is het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. Een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De GOW30 heeft voorzieningen voor de fietser in asfalt, met daartussen een rijloper met klinkers of streetprint (net zoals Ridder van Catsweg in de wijk Bloemendaal). Om te zorgen dat het gemotoriseerd verkeer niet te hard rijdt is het belangrijk om een afwisselend wegbeeld met eventueel snelheidsremmende maatregelen te maken. De GOW30 wordt ingericht met voorrangskruispunten op de zijwegen.

Wensbeeld vrachtverkeer (VCP Gouda)

In het wensbeeld vrachtverkeer zijn de belangrijkste bestemmingen en hoofdroutes voor het vrachtverkeer weergegeven. Voor Korte Akkeren zijn de belangrijkste bestemmingen voor vrachtverkeer bij Cargill en de bedrijven aan de Schielandse Hoge Zeedijk. Een andere belangrijke locatie voor het vrachtverkeer zijn de bedrijventerreinen Kromme Gouwe en Hollandse IJssel.

Een belangrijke doelstelling uit het wensbeeld vrachtverkeer is dat vrachtverkeer zoveel mogelijk geweerd wordt uit de woonwijken. In Korte Akkeren is er een vrachtroute via de Rotterdamseweg en de Industriestraat.